OK

In order to make your visit and the gaming experience an unforgettable event and to be able to continuously improve it, this website uses cookies. If you agree with the use of cookies, please click the "OK" button. If you do not agree with the use of cookies, you may be able to use our services only to a limited extent. To data privacy and cookie policy

Loading lapalingo.com

load
rtp 1,00-2,00%
min bet 1,00 €
max bet 1,00 €
Free games
Spela Demo

Partnerprogram

Inledning:

Läs igenom dessa allmänna villkor (AV) ordentligt innan du samtycker till dem. Om du inte samtycker till villkoren ska du inte delta i Rabbit Entertainment Ltd. Partnerprogram. Partnern kommer att anses ha läst igenom och samtyckt till alla de villkor och bestämmelser som anges i detta dokument.

Avtalsförhållandet mellan partnern och Rabbit Entertainment Ltd. i Partnerprogrammet ska exklusivt regleras av följande allmänna villkor (AV), partneravtalet mellan partnern och Rabbit Entertainment Ltd., partnerns slutförda registreringsformulär och eventuella andra riktlinjer och/eller ytterligare krav som Rabbit Entertainment Ltd. måste underrätta partnern om skriftligt eller publicera inom dessa AV, samt av de gällande faktureringsplanerna, med ändringar.

Genom att registrera sig i Partnerprogrammet ska partnern anses intyga att partnern är medveten om avtalets exklusivitet och samtycka till dess krav, med möjliga ändringar. Genom att samtycka till dessa AV ska partnern anses uttrycka sitt samtycke till att vara bunden av dessa villkor.

Partnern ska upprätthålla och driva en eller flera webbplatser (hädanefter "webbplatser") och bekräftar att dessa webbplatser drivs i eget namn och att partnern har den exklusiva rätten att avyttra dem.

1. Avtalets syfte

 1. Syftet med detta avtal är att tydligt ange affärsrelationen mellan partnern och Rabbit Entertainment Ltd. Rabbit Entertainment Ltd. behåller rätten att ändra och/eller anpassa dessa AV efter eget gottfinnande och/eller i enlighet med juridiska och/eller ekonomiska utvecklingar. Eventuella ändringar av detta avtal ska meddelas partnern skriftligen, via e-post eller via operatörens webbplats.
 2. Partnern ska tillhandahålla marknadsföringstjänster inom ramen för dessa AV. Ingen av de undertecknade parterna ska agera för och/eller som företrädare för den andra parten. Partnern har inte rätt att ingå avtal för Rabbit Entertainment Ltd. eller att påta sig eller anta några skyldigheter på något sätt.
 3. Detta partneravtal är ömsesidigt icke-uteslutande.

2. Allmänt

 1. Registrering
  Registreringsformuläret för partners ska fyllas i helt och sanningsenligt av partnern. Partnern åtar sig dessutom att omedelbart uppdatera sådan information som ändras helt eller delvis. Om partnern inte uppdaterar sin information, kan detta leda till uppsägning av partneravtalet och/eller undanhållande av betalningar.
 2. Partner-ID
  Så snart avtalet har ingåtts ska partnern tilldelas en unik spårkod (partner-ID). Kunder som dirigeras till partnerns webbplats via länkkoder som tilldelas i partnerprogrammet kommer att registreras, tillsammans med inlämnade insatser.
 3. Överföringsförbud
  Spårkoderna som tillhandahålls av Rabbit Entertainment Ltd. är endast tillgängliga för att användas exklusivt genom partnern. Partnern åtar sig att avstå från att underlicensiera och/eller överföra spår-ID, bonuskoder eller partnerprovisioner.
 4. Uppsägning
  Rabbit Entertainment Ltd. behåller rätten att säga upp avtalet med partnern om partnerns webbplats och/eller marknadsförande aktiviteter anses olämpliga och/eller partnern underlåter att uppfylla sina skyldigheter, som beskrivs nedan. Detta beslut tas helt utifrån Rabbit Entertainment Ltd. absoluta gottfinnande.

3. Partnerns skyldigheter

 1. Partnern ska säkerställa att partnern är bemyndigad och berättigad att ingå ett bindande avtal inom ramen för detta avtal.
 2. Partnern ska göra allt för att marknadsföra och rekommendera Rabbit Entertainment Ltd. webbplats och/eller webbplatser, på egen bekostnad. Dessutom är partnern ensamt ansvarig för de bedrivna marknadsförande aktiviteternas innehåll och utförande. Alla marknadsförande aktiviteter ska utföras av partnern på ett yrkesmässigt och korrekt sätt, följa tillämpliga juridiska normer, regler och lagar (vilket vid behov även omfattar lagstadgade annonsrestriktioner) och uppfylla villkoren som anges i dessa AV. Du (och tredje parter som agerar för dig) förbjuds från att:
  • På någon webbplats använda marknadsföringsmaterial som innehåller material eller innehåll som kan väcka anstöt, som riktar sig till barn eller minderåriga, som bidrar till diskriminering utifrån ras, kön, religion, sexuell läggning, nationalitet eller funktionsnedsättning, som uppmuntrar till illegala aktiviteter eller som kränker materiella eller upphovsrättigheter.
  • Använda marknadsföringsmaterial som kan distrahera eller vilseleda spelare eller potentiella spelare.
  • Använda marknadsföringsmaterial på en webbplats eller i något annat medium som innehåller material och/eller innehåll som kan skada Rabbit Entertainment Ltd. rykte och goda namn, eller för något av dess märken, eller att helt eller delvis kopiera/imitera Rabbit Entertainment Ltd. webbplatser.
  • Registrera dig själv som spelare åt en tredje part eller att uppmuntra till eller bemyndiga att en tredje part (förutom som marknadsföringsstrategi på din webbplats enligt dessa AV) registrerar sig som spelare.
  • Försöka fånga eller dirigera om trafik från vår webbplats och andra delar av vårt partnernätverk (även programvara som installerats av våra användare).
  • Bryta villkoren och riktlinjerna rörande användningen av sökmotorer och kundresponsportaler på andra webbplatser.
  • Indirekt eller direkt försöka kontakta spelare på våra webbplatser (även via e-post och chatt) och uppmuntra dessa att ta del av erbjudanden på webbplatser som vi inte äger, om detta inte godkänts i förväg av Rabbit Entertainment Ltd.
  • Försöka marknadsföra eller förespråka tjänster, webbplatser och Rabbit Entertainment Ltd. varumärken (eller delar av dessa) i förbjudna länder. Detta omfattar även alla försök att kringgå begränsningarna som fastställts av Rabbit Entertainment Ltd. som utesluter spelare från förbjudna länder från kontantspel eller att dölja spelares geografiska position.
  • I syfte att främja Rabbit Entertainment Ltd. marknadsföringsaktiviteter använder vi endast godkända marknadsföringsmaterial. Eventuella ändringar av dessa marknadsföringsmaterial är förbjudna utan vårt medgivande. Användningen av marknadsföringsmaterial tillåts endast i enlighet med villkoren i dessa AV och avtalet mellan de båda parterna, och om tillämpligt av gällande ytterligare riktlinjer (som finns på vår webbplats) och/eller tillämpliga lagar. Under avtalsförhållandets varaktighet ska vi bevilja partnern en återkallelig, icke-exklusiv och icke-överföringsbar rätt att använda marknadsföringsmaterialen, och detta rör exklusivt användning av dessa material för de ändamål som avtalats här.

4. Partnerns rättigheter

 1. Marknadsföringsmaterial
  Rabbit Entertainment Ltd. ska tillhandahålla partnern med den nödvändiga information och de marknadsföringsmaterial som krävs för korrekt användning av spårkoderna.
 2. Provision
  Partnern får provision för att erhålla nya kunder. Kunder som inte fanns i Rabbit Entertainment Ltd. spelardatabas när de erhålls av Rabbit Entertainment Ltd. ska klassas som nya kunder. Partnern ska för varje ny kund, från registreringsdatumet, erhålla en provisionsfordran för ett år. Spelare som redan är registrerade i Rabbit Entertainment Ltd. spelardatabas ska inte räknas som nya kunder.
 3. Provisionsavräkning
  Rabbit Entertainment Ltd. ska regelbundet tillhandahålla partnern en partneravräkning. Dessutom ska Rabbit Entertainment Ltd. hantera de kundtjänster som rör partnerskapet.
 4. Beräkning av provision
  Basberäkningen för provision utgör ersättningen för nettospelarintänkter som en ny spelare, som rekryterats direkt från partnern, uppnår. Nettospelarintäkten beräknas enligt följande: Bruttospelarintäkten minus skatter, avgifter och bonusar är lika med nettospelarintäkten (bruttospelarintäkt - skatter - avgifter - bonusar = nettospelarintäkt).

5. Kommersiell användning

De aktuella marknadsföringsmöjligheterna begränsas till kommersiell användning. Partnern åtar sig att inte försöka öka partnerprovisionerna som ska betalas ut eller att agera på annat bedrägligt sätt, varken själv eller partnerns släktingar, vänner, anställda, medlare och rådgivare. Alla överträdelser av denna klausul ska anses vara bedräglig trafik och behandlas därefter.

6. Immaterialrätt

 1. I detta avtal ska "immateriella rättigheter" utgöra alla rättigheter till befintliga och framtida patent, märken, tjänstemärken, designer, ljud, märkesnamn (samt domännamn), databaser, samt all upphovsrätt (även programvarurättigheter) och upphovsmans ideella rättigheter, och även alla kompetenser, företagshemligheter och sekretessrättigheter och andra globalt tillämpliga rättigheter och skyddslagstiftning av jämförbar natur.
 2. Partnern erkänner att alla immateriella rättigheter är och förblir Rabbit Entertainment Ltd. enskilda egendom. Partnern erkänner också att partnern inte har tillåtelse att sälja, licensiera och/eller sprida immateriell egendom eller immateriella rättigheter till tredje part utan att få skriftligt medgivande från Rabbit Entertainment Ltd.

7. Handelsnamn, varumärken och domännamn

 1. Alla varumärken, domännamn eller handelsnamn som innehåller delar av eller hela Rabbit Entertainment Ltd. märken, på vilseledande sätt liknar våra märken eller består av våra märken utan att på förhand skriftligen ha fått medgivande och/eller tillåtelse från Rabbit Entertainment Ltd. (om detta inte har skett i enlighet med villkoren i detta avtal) ska anses som otillåten och bedräglig trafik.
 2. Det är förbjudet att nämna eller använda företagets namn, handelsnamn, varunamn, varumärken, verksamhetssymboler eller webbadresser (även översättningar eller omskrivning av dessa) som ägs av Rabbit Entertainment Lt.d eller våra partners (även "Lapalingo" och "Lapalingo Affiliate") i företagsnamn, handelsnamn, varunamn, varumärken, verksamhetssymboler eller webbadresser via köpta eller reserverade sökord.
 3. Det är förbjudet att registrera ett domännamn som innehåller ett av våra varumärken eller ett varumärke som är vilseledande likt våra varumärken. Detta omfattar även användningen av våra varumärken på sociala nätverk och nätverksplattformar.
 4. Det är förbjudet att registrera eller försöka att registrera märkesnamn eller domännamn som är vilseledande lika våra varumärken, om inte Rabbit Entertainment Ltd. har godkänt överföringen av ett sådant märkes- eller domännamn eller en ansökan om att registrera ett sådant märkes- eller domännamn.
 5. Tilldelningen av några rättigheter som rör själva varumärket "Lapalingo" eller ett liknande varumärke ska bero på ett skriftligt avtal med Rabbit Entertainment Ltd.
 6. Partnern är medveten om att alla varumärken är exklusivt skyddade och förblir under Rabbit Entertainment Ltd. ägande och att inga äganderättigheter till våra varumärken ska överföras i och med detta avtal. Du åtar dig att, alltid och utan tvist, respektera äganderättigheterna och andra rättigheter rörande våra varumärken.

8. Varaktighet och uppsägning

 1. Partnerskapet ska träda i kraft vid den tidpunkt då Rabbit Entertainment Ltd. godkänner registreringen i Partnerprogrammet och ska gälla fram till den tidpunkt då partnern eller Rabbit Entertainment Ltd. underrättar den andra parten skriftligen om att avtalet har sagts upp.
 2. Detta avtal kan sägas upp av endera avtalsparten utan motivering via ett skriftligt meddelande till den andra parten.
 3. Om en avtalspartner vederbörligen säger upp avtalet, ska endast provision för nya kunder som Rabbit Entertainment Ltd. erhållit fram till tidpunkten för uppsägningen av avtalet betalas till partnern.
 4. När avtalsperioden avslutats ska partnern inte ha rätt till ytterligare ersättning för nya kunder.
 5. När partnerskapet upphör ska partnern åta sig att avlägsna alla marknadsföringsmaterial som tillhandahållits av Rabbit Entertainment Ltd. från sina webbplatser, inaktivera alla länkar till Rabbit Entertainment Ltd. webbplatser och omedelbart upphöra med alla marknadsförande aktiviteter. Dessutom ska all sekretessbelagd information som innehas av partnern, även kopior, återlämnas till Rabbit Entertainment Ltd.
 6. Eventuella villkor i AV som krävs för att genomdriva detta avtal ska fortsätta gälla även efter att detta avtal löpt ut eller sagts upp.
 7. Om partnerskapet skulle sägas upp till följd av en överträdelse av avtalet, ska Rabbit Entertainment Ltd. ha rätt att undanhålla utestående ersättningsrättigheter och att använda dessa medel som kompensation för eventuella kostnader till följd av överträdelsen av dessa AV.

9. Ansvar och garantianspråk

 1. Rabbit Entertainment Ltd. erbjuder ingen garanti i samband med partnerskapet. I synnerhet ska Rabbit Entertainment Ltd. inte hållas skyldiga för misstag, tekniska fel eller felaktigheter, förluster eller skador eller skadestånd som kan drabba partnern eller andra personer helt eller delvis till följd av väsentliga eller tekniska fel, avbrott, otillgängligheter eller förseningar rörande Rabbit Entertainment Ltd. webbplatser, system, nätverk, programvara eller maskinvara eller de tillhörande Partnerprogrammet.
 2. Rabbit Entertainment Ltd. har ingen skyldighet att tillhandahålla redundanta system, nätverk, programvaror eller maskinvaror. Rabbit Entertainment Ltd. garanterar inte att webbplatserna ska vara tillgängliga vid några specifika tider eller från några specifika platser.
 3. Skadeståndsskyldigheten för Rabbit Entertainment Ltd. juridiska ombud och agenter ska begränsas till ont uppsåt och grov vårdslöshet. Rabbit Entertainment Ltd. skadeståndsbelopp ska, oavsett skadeståndets orsak, begränsas till beloppet för ersättningen som betalats ut till partnern under de senaste tre månaderna.

10. Förbud rörande anställda

Rabbit Entertainment Ltd. verkställande personal, administrativa personal, anställda eller rådgivare förbjuds att delta i Partnerprogrammet och förbjuds även att direkt eller indirekt använda våra webbplatser för något annat ändamål än för affärsförhållanden. Släktingar till personerna ovan förbjuds även de från att delta i Partnerprogrammet och att direkt eller indirekt använda våra webbplatser.

11. Tillämplig lag och jurisdiktion

Dessa allmänna villkor regleras av maltesisk lag. Tvister som uppstår i samband med dessa allmänna villkor ska ha Malta som jurisdiktion.

12.Övrigt

 1. Om enskilda villkor i dessa allmänna villkor skulle anses ogiltiga eller olagliga, ska de återstående villkoren förbli giltiga och tillämpliga.
 2. Dessa allmänna villkor ska tillhandahållas på tyska och engelska. Om det skulle finnas skillnader mellan de båda språkversionerna ska den tyska versionen gälla.
Glömt lösenord? Ny här?

Logga in på Lapalingo